Hoppa till innehåll

Framtidens transporter

Transportbehov

Transport är en förflyttning av vara, personer eller djur och har i viss mån sedan mänsklighetens begynnelse varit en förutsättning för vår överlevnad och utveckling. Transporter kommer för alltid att vara en del av mänsklighetens utbyte av varor, tjänster och erfarenheter. 

Vi inom Fagerströmbolagen strävar efter att vårt samhälle ska se transportbranschen som en del av lösningen på klimathotet, inte en orsak. 

Inrikes transporter står idag för för 32 % av Sveriges utsläpp. Godstransporter står för 10 % av de totala utsläppen. Vi vill se en fossil och utsläppsfri transportbransch med goda arbetsvillkor. Vi har tack vare det fossila bränslet blivit oerhört bortskämda med billiga och energieffektiva transporter. Det har vi gjort på bekostnad av vår gemensamma framtid. 

Autonoma fordon

Det forskas och utvecklas en hel del på autonoma (självkörande) fordon och förhoppningsvis kommer de att ha sin roll i samhället i framtiden år. Scania och Volvo tror att de första kommersiella autonoma fordonen kan rulla på våra vägar i slutet av 2020-talet. Konsultföretaget Berylls räknar med att 2030 kommer ca 10 % av alla lastbilar som säljs vara självkörande. 

Men vi i Fagerströmbolagen vill poängtera att en chaufför idag gör så mycket mer än köra från A-B. Om det så är kranlossning, omlastningar, leverans, spolning eller annat. 

Vi verkar också i regioner som emellanåt har kraftiga snöstormar vilket kraftigt försvårar 100 % självkörning utan säkerhetsförare som är beredd att ingripa. 

Självkörande lastbilar kommer säkerligen att ha en roll, men i takt med fortsatt utökat transportbehov och med förutspådd chaufförsbrist så är det inget som påverkar våra framtidsplaner nämnvärt mer än vissa specifika körsträckor.

De stora vinsterna för oss som åkeri sker när strävan efter autonoma fordon ökar säkerhetsfunktioner i manuell framförda fordon.

Framdrivningsenergi (drivmedel)

Efter en lång tid där det fossila bränslet har varit ett av få alternativ sett till pris och energieffektivitet kommer framtidens drivmedel att bestå av flera olika delar.

Förhoppningsvis når vi en tid där alla transporter sker både fossilfritt och utsläppsfritt. Då kommer batteridrift och vätgas vara klart dominerande.

Fossilfritt är när vi använder oss av förnybara resurser. Till exempel biogas (CBG/LBG), raps (RME), etanol (restprodukter från till exempel skog) eller restprodukter (HVO). Det sker alltså en förbränning, men vi tillsätter inte ny koldioxid till atmosfären och använder oss inte av fossila bränslen så som kol, olja och gas.

Utsläppsfritt är när det inte avger utsläpp, till exempel vätgas eller batteridrift. Givetvis måste detta baseras på grön, d.v.s. förnybar energi. Till exempel sol, vatten eller vindkraft.

En stor del av omställningen beror på politiska, ekonomiska, tekniska och praktiska förutsättningar. Till exempel batteriutvecklingen inom fordonsindustrin, tillgången till grön el och laddinfrastuktur.

Naturgaser (LNG & CNG) kan ses som ett övergångsalternativ för att LBG (Liquid Bio Gas), CBG

För oss är batteridriften ett absolut huvudspår, men vi undersöker och testar parallellt flera framdrivningsenergier då tillgängligheten och teknikutvecklingen är svårsiad.

Inte minst tillgången till grön el och infrastrukturen för laddstationer för s.k ”top up-laddning”.

Digitalisering

Liksom de flesta traditionella branscherna är även transportsektorn inne i en stor digitalisering. Allt från lagerverksamhet, till uppkopplade fordon och utvecklade affärssystem.

Kunder är i behov av lättillgänglig information. Både för att veta när och hur en transport ska genomföras och en lättillgänglig kvalitetsuppföljning och miljöredovisning.

Att mäta och kunna redovisa korrekt tror vi är en förutsättning för ett modernt transportföretag.

Gamification (direktöversatt spelifiering) d.v.s. använda sig av element från spelvärlden för att stimulera och hålla anställdas intresse uppe är intressant. Inte minst lastbilstillverkarna är i gång där din körning bedöms utifrån bränsleförbrukning, kraftiga inbromsningar och mjukt körsätt.

Drönare

Drönare är ett intressant koncept för att leverera mindre sändningar. Det finns flera tester i gång och även om tanken är lockande så kommer det med största sannolikhet inte att bli en stor del av transportnäringen.

Det har helt klart sina användningsområden för att leverera till mycket svårtillgängliga platser, som öar eller bergstoppar. Kanske till och med reservdelar till byggarbetsplatser i skogen. Kanske sjukutrustning till en fjälltopp?

Men med den stora mängden sändningar som varje dags transporteras i Sverige spår vi att dessa har en mycket begränsad påverkan på de totala antalet transporter.

Säkerhet

Yrkeschaufförer är ett av de yrken i Sverige som drabbas av flest allvarliga olyckor. Förutom modernare fordon med en än mer utvecklad säkerhet med till exempel varningssystem, alkolås och backkameror, så tror vi att branschen kommer att fortsätta öka sitt arbetsmiljötänk. Många branscher ligger idag långt före landtransportsektorn. Inte minst flygsektorn med gedigna säkerhetskontroller och rutiner.

Ser vi på länder som England så ligger de långt före Sverige gällande så kallade dash cams. D.v.s. en liten kamera som fästs på instrumentpanelen riktad framåt för att på chaufförens beställning skicka sista inspelade stunden till en transportledare eller polis.

Intermodala transporter

Intermodala transporter eller kombitransport betyder att det är en blandning av transportslag, till exempel lastbil, via tåg, fartyg, flyg för vidare transport med lastbil.

Sverige har en uttalad strategi om att öka andelen intermodala transporter. Inte minst på järnväg då järnvägen redan idag är till väldigt stor del elektrifierad. Det betyder oftast längre ledtider och fler stillestånd. Vi hoppas för miljöns skull att större satsningar görs på att bygga ut stamnätet med fler dubbelspår.